Slovenski etnografski muzej

Fototeka
Kontakt 

Dokumentacija

Slovenski etnografski muzej v Oddelku za dokumentacijo stalno pridobiva fotografsko in arhivsko gradivo in ga v digitalizirani obliki daje na vpogled v prostorih oddelka in na svojih spletnih straneh.

Oddelek zbira, ureja in preučuje fotografsko gradivo, terenske pisne in avdio zapise kustosov muzeja in drugih raziskovalcev, hrani terenske risbe, albume fotografij in papirno arhivsko gradivo ter vodi dokumentacijo o muzejskih predmetih. V zadnjem času posveča več pozornosti digitalni dokumentaciji in digitalizaciji analognih gradiv, ki jih želi predstavljati najširši javnosti.

Obiskovalce vabimo h komentarjem in dopolnitvam podatkov o objavljenih fotografijah ter še posebej k donacijam fotografskih zbirk in drugih gradiv.

Fototeka SEM

Fototeka SEM je začela nastajati z ustanovitvijo Kraljevega etnografskega muzeja v zgodnjih dvajsetih letih prejšnjega stoletja z oddvojitvijo etnografsko zanimivih fotografij iz fototeke Kranjskega deželnega muzeja.

Že od začetka je vodena centralno in je eden od osrednjih fondov dokumentacije SEM. Gledano s kronološkega zornega kota lahko rečemo, da je fond odsev razvoja slovenske etnološke vede in muzejskega dela. Več kot 120.000 enot tvori fotografske vire, kot so:

 • terenske fotografije,
 • fotografije muzejskih predmetov,
 • posamezne zbirke fotografov in ustanov,
 • fototeka ljudske likovne umetnosti,
 • reprodukcije fotografij informatorjev,
 • albumi terenskih raziskav,
 • fototeka dogodkov in dejavnosti muzeja.

Hišni arhiv

SEM hrani obsežno zbirko gradiva na papirju, zbranega v t. i. Hišnem arhivu. Sem sodi gradivo, ki je dokument in / ali rokopis družinskega ali osebnega značaja:

 • stare osebne ali družinske fotografije in albumi,
 • pravne listine (pogodbe, razsodbe, razne pravne določbe in vloge),
 • šolski zvezki, učna pisma, spričevala, diplome, plakete,
 • delavske,naročniške in davčne knjižice, dninarski dnevniki, obračunske listine delavcev, obrtni listi,
 • izpiski iz zemljiških knjig, situacije, načrti, zemljevidi, posestne listine,
 • razglednice, voščilnice, pisma,
 • krstni, poročni, mrliški listi,
 • rokopisi pesmi, prerokb, ljudske medicine, vraževerja,
 • vaške, župnijske in družinske kronike, življenjepisi,
 • razne legitimacije,
 • spominske knjige,
 • tiskane knjige,
 • stensko okrasje,
 • koledarji,
 • stari bankovci.

Posebnosti fonda

Gradivo t. i. »Orlovih« terenskih ekip, ki so dobile ime po ravnatelju muzeja dr. Borisu Orlu, je eden najpomembnejših segmentov dokumentacijskega fonda. Pod tem imenom hranimo originalne pretipkane terenske zapiske, risbe in fotografije, ki so jih ustvarjali terenski raziskovalci med letoma 1948 in 1962. Način sistematičnega, strnjenega terenskega dela skupine strokovnjakov se je po Orlovi smrti nadaljeval do začetka osemdesetih let 20. stoletja. Zaradi njihove pričevalnosti smo jih s posebno pozornostjo digitalizirali in omogočili njihov ogled na muzejski spletni strani.

Poleg tega hranimo več zaokroženih zbirk fotografskih opusov, ki so posebna dragocenost fototeke. Obsegajo dela Frana Vesela, Vekoslava Kramariča, Rada Kregarja, Marka Račiča, Jože Kozaka, Vena Pilona, Slavka Smoleja, Matije Murka, Antona Šušteršiča, Jerneja Šušteršiča, Petra Nagliča, Antona Codellija in drugih.