Subscribe to RSS - Revija Etnolog

Slovenski etnografski muzej

Revija Etnolog

Etnolog je znanstvena periodična publikacija Slovenskega etnografskega muzeja z dolgo tradicijo.

Izhajati je začel že leta 1926. Od svojih začetkov do danes je šel skozi tri obdobja. Prvo je bilo obdobje od leta 1926 do leta 1944, ko je izhajal kot Etnolog (ISSN 0353-4855), sledilo je obdobje od leta 1948 do leta 1990, ko je izhajal kot Slovenski etnograf (ISSN 0350-0330) ter obdobje po letu 1991, ko ponovno izhaja kot Etnolog, glasnik Slovenskega etnografskega muzeja.

Praviloma izide enkrat letno. Vsebina Etnologa sega od znanstvenih razprav do aktualnih strokovnih prispevkov. Objavlja razprave domačih in tujih raziskovalcev s področja etnologije, kulturne antropologije, muzeologije, konzervatorstva, pa tudi drugih področij humanistike in družboslovja. Povezuje strokovnjake različnih sorodnih institucij po Sloveniji in je že daleč presegel meje Slovenskega etnografskega muzeja. Pri posameznih tematskih sklopih sodelujejo tudi tuji avtorji sorodnih ved. Etnolog je tudi v tujini cenjena publikacija, ki je nekaterim tako vsebinsko kot oblikovno celo za vzgled. V Sloveniji pa je Agencija RS za raziskovalno dejavnost Etnologa uvrstila med osrednje slovenske etnološke periodične publikacije.

Ciljna publika Etnologa so predvsem domači in tuji etnologi, antropologi, folkloristi, muzealci, študentje in seveda tudi številni obiskovalci Slovenskega etnografskega muzeja. Narodna in univerzitetna knjižnica je v sodelovanju s SEM digitalizirala starejše Etnologe (od prve številke iz leta 1926/27 pa vse do leta 1944) ter Slovenskega etnografa od leta 1948 do leta 1990. Vsi so dostopni v pdf obliki na Dlibu.

ISSN 0354-0316
ISSN 2385-8729 (Spletna izd. / Web ed.)

Urednika: dr. Nena Židov, mag. Gregor Ilaš
Uredniški odbor: dr. Maja Godina Golija, mag. Anja Serec Hodžar, dr. Janja Žagar Grgič, dr. Rajko Muršič.

Revijo Etnolog lahko kupite na recepciji razstavne hiše SEM.

Bibliografija Etnologa 1991-2015

Navodila avtorjem


Etnolog is a scientific periodical with a long tradition and is published by the Slovene Ethnographic Museum.

It was started in 1926. From its beginnings, the periodical went through three different periods. In the first period, from 1926 to 1944, it was published as Etnolog; in the following period, from 1948 to 1990, as Slovenski etnograf; and from 1991 to the present again as Etnolog, bulletin of the Slovene Ethnographic Museum. As a rule, one issue is published annually.

ISSN 0354-0316

Editors: Ph.D. Nena Židov, M.A. Gregor Ilaš

Editorial board: Ph.D. Maja Godina Golija, M.A. Anja Serec Hodžar, Ph.D. Janja Žagar Grgič, Ph.D. Rajko Muršič

The contents of Etnolog reach from scientific treatises to topical professional contributions. The journal publishes articles by domestic and foreign researchers from the fields of ethnology, cultural anthropology, museology, conservation, as well as from other human and social sciences. It links up experts from various related institutions in Slovenia and reaches out far beyond the borders of the Slovene Ethnographic Museum. Foreign authors from related disciplines often contribute to individual lead themes. Etnolog is well received abroad and has even become a model in terms of contents and design in some environments. Slovenian Research Agency ranked Etnolog among the country's leading ethnological periodicals.

The target readership of Etnolog are domestic and foreign ethnologists, anthropologists, museum workers, students and, of course, the numerous visitors of the Slovene Ethnographic Museum.

Bilingual (Slovene and English) volume of Etnolog publised for International Symposium (5th - 8th November 1998) Ethnological and Anthropological Approaches to the Study of Death

Etnolog is an open access journal which means that all content is freely available without charge to the user or his/her institution. Users are allowed to read, download, copy, distribute, print, search, or link to the full texts of the articles in this journal without asking prior permission from the publisher or the author. This is in accordance with the BOAI definition of open access.

Contacts
Slovene Ethnographic Museum
Metelkova 2
SI - 1000 Ljubljana
Slovenia
T: + 386 1 300 87 00
F: + 386 [01] 300 87 36
E: etnomuz@etno-muzej.si

Etnolog is indexed and listed in:
Anthopological Index Online
Article@INIST
dLIB
Francis
Scopus
MLA international Bibliography.

Etnolog is a peer-revied journal. All scientific articles are peer-revied.

Deli